IL FOSFORO DI LUDD

Si viveva, una volta, oltre un secolo fa, in una tana vetrata. I raggi poggiavano sulle cose e il puzzo vi cresceva dentro intollerabile. Ogni oggetto presente in città spugnava il liquido di una perla avvelenata. Di notte, allora, piovevano aghi dal vetro e l’interno della tana s’illuminava. Re Ludd …

Urui e Utrì (VI)

Comu fu ca Utrì addivintò cirusicu? Chi ci passò ntesta? Chiffù? Amu a ghiri nnarreri, a quann’era picciutteddu friscu e pittinatu; so patri picciuli nnavia picca, e tutti lu buffuniavanu ca era puvireddu e nun si putia accattari mancu nu pezzu di pani ncrustatu. So figghiu ammatula vuciava ca vuleva …

Urui e Utrì (V)

Assittatu nna tavula cunsata, attruvava ogni ricchizza e beniddiu. Avanti i manciari s’arricriava ‘nta tuttu ddu ciavuru, ca l’attigghiava prima nna vucca e doppu nna panza. Pigghiava u cucchiaruni e l’inchiva di suppa, a furchetta e l’azziccava nna fedda arrustuta, muzzicava e macicava, viveva e sucava, sempri cu vuccuni mmucca, …

Urui e Utrì (IV)

Urui quann’era nicu era na lastima, iucava rausu. Ogni cristianu addivintava u so iucattulu: a unu lu pigghiava pi sceccu, a n’autru c’acchianava ‘nta l’immu, cu navutru iucava o mafiusu. Pi tinillu bonu c’accattaru na dondola di lignu nivuru, ca s’addumava quannu ca s’annacava. E s’annacava di sira e di …

Urui e Utrì (III)

Urui s’avia fattu ranni. Avia li jammi fermi, i vrazza mosci, i rinocchi vunci. Quannu passiava fora du so castiddu, li jorna ca s’allibirtiava du tantu chiffari, si taliava na carusa cu l’occhi squarati. Urui ci trimavanu li jammi ca paria na crapuzza. A carusa s’alluciava nta l’occhi. “Come ti …

Urui e Utrì (II)

Nel mentre che l’Urui fici na capriola cu tistuni, pissu pissu ci nisciu na jamma ritta ritta. Na jamma? Come sarebbe? Bona riniscjuta, capriola compresa. Quannu si curcava, la jamma s’isava; ma siss’isava iddu, idda si mittia kiatta kiatta a lu so postu. Nel mentre. Per parte sua, Utrì taceva. …

Urui e Utrì

Orrè ci fineru l’occhi. Siddu si taliava urregnu, sennu orbu, un bireva nenti; un sapia mancu la so casa comm’era, unn’era misa, chi culuri avia. Na malatia sinni pigghiò pi daveru. Ciarava, maniava, sprimeva – tuttu u stissu ci pareva, a culuri allappati vireva. U moddu ci paria ruru, u …